Vyhledávání

Kontakt

Obecní knihovna Jiřice
Jiřice 110
396 01 Humpolec

+420 723 252 933

jiriceknihovna@seznam.cz

Jiřické Kalendárium - květen 2012

02.05.2012 15:32

V květnu se v Jiřicích událo vysvěcení zvonů

2.5.1992 byly za účasti lidí ze širokého okolí posvěceny zvony Maria a Jakub opatem ze Želiva dr.h.c. Vítem Bohumilem Tajovským. Zvony byly odlity v Brodku u Přerova ve zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrychové. Půjčený zvon byl odvezen do Senožat. Ze slavnosti bylo pořízeno zvukové VHS video.

První zvon MARIA váží 300 kg, průměr zvonu je 80 cm. Nápis: Svatá Maria, oroduj za nás! Jiřice 1991, Odlití stálo 36.000,-Kč, srdce, závěs 4.210,-Kč. Bylo spotřebováno 254 kg mědi a 76 kg cínu.

Druhý zvon JAKUB je menší, má průměr 71 cm, tónina D2. Nápis: Svatý Jakube oroduj za nás. V roce blahoslavené Zdislavy věnují farníci. Jiřice 1991. Odlití stálo 26.400,-Kč, závěs,srdce: 3. 000,-Kč. Bylo spotřebováno 186 kg mědi, 57 kg cínu.

Po roce 1990 byly ve spolupráci Farního úřadu, Obecního úřadu, za pomoci farníků z Jiřic, Petrovic, Hněvkovic, místních spolků a širší veřejnosti provedeny další opravy kostela a fary.
Rok 1993: bylo realizováno automatické zvonění.
Rok 1995: byly pořízeny dvoje zdvojené dveře, a to k zákristii a k bočnímu vchodu: cena 44.448,-Kč.

Koncem roku 1995 byl pořízen nový oltář. Zhotoven byl panem Miloslavem Gabrielem ze Sezemic u Pardubic za cenu 59.760,-Kč. Oltář byl pořízen ze sbírek věřících i širší veřejnosti, včetně Obecního úřadu. Oltář byl posvěcen 26.12.1995 želivskám opatem Vítem Bohumilem Tajovským.Je pořízen záznam na VHS videu.
Oltář je zhotoven z umělého kamene. Je vněm zasazena deska s oltářním kamenem s ostatky sv. Jakuba, patrona kostela. Deska pochází z hlavního oltáře.

V letech 1996 - 1997 byla provedena celková obnova fasády na farní budově. Na značně nákladnou rekonstrukci poskytl finanční dotaci Okresní úřad Pelhřimov, materiálovou pomoc zajistil Obecní úřad Jiřice, pracovali zde dobrovolníci z řad hasičů,myslivců,sportovců, a dalších přátel, kterým nebyl lhostejný vzhled fary.

Budova fary je patrně barokní, původně z 18. století, jak o tom svědčí klenby v přízemí budovy. Během působení faráře Miloše Antonína Záruby byla v roce 1909 pseudobarokně opravena. ( Miloš Antonín Záruba byl v roce 1907 zvolen do rakouské Říšské rady a v roce 1920 poslancem Národního shromáždění.)Budova fary je jednopatrová, s branou a okrasným štítem. Na něm reliéf od Viléma Amorta - želivský premonstrácký znak. Tento reliéf obnovil a v heraldické podobě provedl architekt Zdeněk Louda z Kutné Hory.

Po dokončení opravy fary se začalo s opravou kostela. Oprava kostela byla zamýšlena již v roce 1982, kdy byl zpracován projekt za 400.451,-Kč. V roce 1994 byly opět zpracovány nabídky na opravu: např. Firma Status Humpolec ve výši 1.674.015,-Kč.

Pro realizaci střechy kostela sv. Jakuba byla pořizována zásoba měděného plechu, který se nakupoval po částech: již v r. 1992 za 50.000,-Kč, v r. 1997 velká role za 164.700,-Kč, tabulový plech za 56.637,-Kč. Celkem za měď 271.337,-Kč. Provádějící firma Kozojed Pelhřimov podala nejpřijatelnější nabídku ( 493.129,-Kč ).

Pro zabezpečení dostatečného množství finančních prostředků byla v celém farním obvodu zahájena sbírka. Do této sbírky přispěli obyvatelé Jiřic částkou 126.020,-Kč, Petrovic 22.540,-Kč, Hněvkovic 15.650,-Kč, cizí dárci poskytli 27.100,-Kč. farář 11.500,-Kč. Celkem bylo získáno 202.810,-Kč.

Veškeré řezivo daroval Obecní úřad v Jiřicích z obecního lesa.Dřevo na pile řezal Vlastimil Beneš, za 38,6 m3 kulatiny bylo zaplaceno 14.960,-Kč.

Krytina Dominant", tzv. ekologický eternit, na ostatní plochu střechy kostela o ploše 500 m2, byla účtována za rozpočtovou cenu 153.524,-Kč, ostatní práce činili 440.000,-    Kč.

Zlacení kříže,makovice i křížku a makovice na snktusové věžičce provedl zlatnický mistr z Brna, PhDr. Ivo Helán, rozpočet činil 85.000,-Kč.

Ač bylo v té době v obci 10 firem, přispěl pouze autodopravce pan Zdeněk Čermák 50.000,-Kč. Tato firma přispívá každým rokem, zvlášť, když se prováděla celková oprava fasády na farním úřadě. Stále se potvrzuje pravda, že chudí dají, zatímco bohatí mají stále málo.

Hlavní nadějí a podněcovatelem pro faráře, aby neupouštěl od plánu na opravy, je zdejší starosta pan Svatopluk Veroněk, který vždy, když se něco na farnosti pořizovalo ( oprava fary, dveře kostela, obětní stůl atd.), přislíbil pomoc.

Doufám s pomocí Boží opravu střechy zdárně dokončíme, s vděčností na prvním místě Pánu Bohu a všem dobrodincům. Kéž  vše slouží k větší cti a chvále Boží a kéž by stále více lidí bylo připraveno a ochotno ke každému dobrému skutku.

Záznam o opravě kostela sv. Jakuba Většího v Jiřicích u Humpolece učiněné pro příští pokolení.

Zapsal dne 6.11.1998 ThMgr. P. Michalel František Schnitter.

V roce 2007 bylo z důvodu popraskání eternitu "Dominat" doporučeno památkovým úřadem vyměnit z dotací Ministerstva kultury stávající krytinu za podmínky, že bude položena původní krytina šindel. Na tuto akci byla získána 80% dotace, celkové náklady činily cca 2 mil,-Kč. Obec Jiřice se podílela na materiálovém krytí této akce.

 

    K 20. výročí vysvěcení zvonů dle zápisu volně zpracoval Svatopluk Veroněk, knihovník Obecní knihovny v Jiřicích, květen 2012.